Media

header

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden en Privacy verklaring

Ga direct naar de privacy verklaring 

ALGEMENE VOORWAARDEN

BEGRIPPEN
1.1. Yogadreams: Yogadreams is gevestigd aan de Vinkenstraat 36a 1506 CM te Zaandam en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 34370934
1.2. Algemene Voorwaarden: deze door Yogadreams gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd en te downloaden op de website van Yogadreams: www.yogadreams.nl
1.3 Aanvullende algemene voorwaarden: de aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door Yogadreams georganiseerde retraites, workshops en trainingen.
1.4 Abonnement: een door Yogadreams uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Lid maandelijks te betalen c.q. betaald, lidmaatschap c.q. contract voor het volgen van yoga lessen bij Yogadreams, voldaan per automatische incasso of per pin aan de balie.
1.5 Deelnemer: degene die een yoga workshop volgt c.q. wenst te volgen bij Yogadreams.
1.6 Inschrijfgeld: Administratiekosten ten behoeve van Lidmaatschap te betalen bij afsluiten Lidmaatschap door de Deelnemer.
1.7 Introprogramma: een door Deelnemer betaald c.q. te betalen prijsoptie waarmee een twee uur durende workshop en maand onbeperkt lessen gevolgd kan worden bij Yogadreams.
1.8 Leskaart: Een bepaald aantal vooraf betaalde lessen voor het volgen van yogalessen bij Yogadreams door de Deelnemer.
1.9 Lid: Deelnemer met een Yogadreams Lidmaatschap
1.10 Docentenopleiding: yogadocentenopleiding van Yogadreams
1.11 Student: Deelnemer met een geldige studentenkaart en daarmee in aanmerking voor korting komt op een Lidmaatschap
1.12 Tiener: Deelnemer onder de 18 jaar die daarmee in aanmerking komt voor korting op een Lidmaatschap.
1.13 5x per maand: Abonnement waarmee het Lid 5 yogalessen per kalendermaand kan volgen
1.14 Website: website van Yogadreams www.yogadreams.nl
1.15 Workshop: een door Yogadreams georganiseerde workshop, anders dan een yogales
1.16 Zwangerschapsyoga: Yogales met bijbehorend gelijknamige abonnement en leskaarten.
1.17 Kinderyoga: Yogales voor kinderen t/m 8 jaar met bijbehorend gelijknamig abonnement en leskaarten.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle lidmaatschappen en, voorzover van toepassing, op de jaarkaarten en leskaarten, en zwangerschapsyoga van en bij Yogadreams. Door deelname aan een yogales c.q. workshop c.q docentenopleiding verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Yogadreams kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website. Yogadreams zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per nieuwsbrief aankondigen.

3. LIDMAATSCHAP, LESKAART, INTRO PROGRAMMA en LOSSE LESSEN
3.1 Deelnemers kunnen lessen volgen met een geldig Lidmaatschap, op een leskaart, losse lessen of gebruik maken van het introprogramma.
3.2 Een Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Yogadreams het verschuldigde bedrag heeft ontvangen
3.3 Yogadreams geeft de volgende Lidmaatschappen, Leskaarten en Losse lessen uit, ter keuze van de Deelnemer

3.3.1 LIDMAATSCHAPPEN
3.3.1.1 Inschrijfgeld
Bij het afsluiten van een Lidmaatschap betaalt het Lid €15 inschrijfgeld aan administratiekosten per abonnement. Inschrijfgeld is niet van toepassing op Deelnemers die een Introductieprogramma hebben gevolgd, Studenten, Tieners en op Zwangerschapsabonnementen.

3.3.1.2 Afsluiten en betalen Lidmaatschap
Een Lidmaatschap kan op elk gewenst moment in de maand gestart worden en geschied middels het invullen van een inschrijfformulier. Het abonnementsgeld voor de lopende kalendermaand wordt berekend door middel van een staffel, de staffel staat op het inschrijfformulier. De betaling van de lopende maand geschied per pin aan de balie. Het inschrijfformulier bevat een machtiging voor automatische incasso welke de eerst volgende kalendermaand van kracht gaat. Het Abonnement loopt voor minimaal drie (3) maanden, daarna kan het Abonnement maandelijks opgezegd worden. Zie 3.3.1.4

3.3.1.3 Abonnementen
• Onbeperkt
Het onbeperkt abonnement geeft recht op een ongelimiteerd aantal Yogalessen (inclusief Zwangerschapsyoga en Aerial Yogalessen) per kalendermaand, gedurende de looptijd van het Lidmaatschap. Betaling geschiedt een (1) x per maand per automatische incasso. Het abonnement wordt maandelijks stilzwijgend verlengd op de eerste dag van de maand.

• 5x per maand
Het 5x (vijf keer) per maand Lidmaatschap geeft recht op vijf (5) yogalessen (inclusief Zwangerschapsyoga en Aerial Yogalessen) per kalendermaand gedurende de looptijd van het Lidmaatschap. Betaling geschiedt een (1) x per maand per automatische incasso. Het abonnement wordt maandelijks stilzwijgend verlengd op de eerste dag van de maand. Niet gebruikte lessen komen te vervallen bij het verlopen van de maand.

• Tienerabonnement
Het tiener abonnement geeft recht op onbeperkt yoga gedurende de looptijd van het Lidmaatschap. Het abonnement is beschikbaar voor personen t/m 18 jaar. Betaling geschiedt maandelijks per automatische incasso. Het abonnement wordt maandelijks stilzwijgend verlengd. Betaling geschiedt een (1) x per maand per automatische incasso. Het abonnement wordt maandelijks stilzwijgend verlengd op de eerste dag van de maand.

 • Studentenabonnement
Het studentenabonnement geeft recht op onbeperkt yoga gedurende de looptijd van het Lidmaatschap. Het abonnement is beschikbaar voor iedereen met een geldige collegekaart, welke op verzoek dient te worden vertoond. Betaling geschiedt maandelijks per automatische incasso. Het abonnement wordt maandelijks stilzwijgend verlengd. Betaling geschiedt een (1) x per maand per automatische incasso. Het abonnement wordt maandelijks stilzwijgend verlengd op de eerste dag van de maand.

• Zwangerschapsyoga 5x per maand
Het zwangerschapsyoga 5 x per maand Lidmaatschap geeft recht op vijf (5) zwangerschapsyogalessen per maand gedurende de looptijd van het Lidmaatschap. Betaling geschiedt maandelijks per pin in de studio. Het abonnement wordt maandelijks stilzwijgend verlengd.

 • Kinderyoga abonnement
Het kinderyoga abonnement geeft recht op een 1 kinderyogales per week gedurende de looptijd van het Lidmaatschap. Betaling geschiedt maandelijks per automatische incasso. Het abonnement wordt maandelijks stilzwijgend verlengd. Het kinderyoga abonnement is maandelijks opzegbaar. 

3.3.1.4 Beëindiging lidmaatschap
Beëindigen van het Lidmaatschap dient te geschieden voor de 15e (vijftiende) van de lopende maand per e-mail aan leden@yogadreams.nl om van effect te gaan op de eerste (1e) van de eerstvolgende kalendermaand. Zegt het Lid tussen de 15e (vijftiende) en de 30e/31e (dertigste/ eenendertigste) van de huidige maand op, dan kan het Lid de eerstvolgende kalendermaand nog lessen volgen en gaat de opzegging de kalendermaand er na van kracht. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

3.3.1.5 Wijzigingen Lidmaatschap
Overige Wijzigingen van het Lidmaatschap, onder meer het wijzigen van het rekeningnummer of de abonnementsvorm, dienen te geschieden voor de 15e (vijftiende) van de lopende maand per email aan leden@yogadreams.nl om van effect te gaan op de eerste (1e) van de eerstvolgende kalendermaand. Wijzigingen vermeldt tussen de 15e (vijftiende) en de 30e/31e (dertigste/ eenendertigste) van de huidige maand op, dan blijven de huidige gegevens de eerstvolgende kalendermaand van kracht en gaat de wijziging de kalendermaand er na van kracht. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

3.3.1.6 Vakantiestop
Abonnementen kunnen per kalenderjaar 1 (een) kalendermaand op pauze gezet worden. De vakantiestop dient voor de 1 voor de 15e (vijftiende) van de lopende maand per e-mail aan leden@yogadreams.nl om van kracht te gaan in de eerstvolgende kalendermaand. Een vakantiestop loopt van de 1e (eerste) van de maand tot en met de laatste dag van de maand. Bij een vakantiestop betaalt het Lid de betreffende maand geen abonnementsgeld. Wil een Lid tijdens de vakantiestop toch een yogales komen volgen dan betaalt het Lid €10 in plaats van de reguliere €15 voor een Losse Les.

3.3.1.7 Ziekte / Overmacht
Bij langdurige ziekte, bijzondere persoonlijke omstandigheden, of een blessure kan door het Lid het Lidmaatschap vroegtijdig worden beëindigd, waarmee wordt bedoeld voor de derde maand. Een verzoek om vroegtijdige beëindiging moet tijdig schriftelijk worden ingediend bij Yogadreams. Yogadreams behoudt zich het recht voor te verzoeken om een doktersverklaring. Het verzoek kan ingediend worden per e-mail aan: leden@yogadreams.nl

3.3.2 LESKAARTEN
• Onbeperkt jaarkaart
De Onbeperkt jaarkaart geeft recht op een jaar lang onbeperkt Yogalessen volgen bij Yogadreams en wordt in 1 (een keer) voldaan per pin of via online betaling en activeert op de datum van de eerst gevolgde les, vanaf die datum is de kaart 1 (een) jaar geldig.

• Introductieprogramma in Yoga
Het introductieprogramma in yoga in Yoga geeft recht op 1 (een) introductieworkshop a 2 uur plus een maand onbeperkt Yogalessen volgen bij Yogadreams. Deze Leskaart wordt in 1 (een keer) betaald en activeert op de datum van de eerst gevolgde les, vanaf die datum is de kaart 1 (een) maand geldig.

• 3 Proeflessen
Deze Leskaart geeft recht op 3 (drie) Yogalessen bij Yogadreams. Deze Leskaart wordt in 1 (een keer) betaald en activeert op de datum van de eerst gevolgde les, vanaf die datum is de kaart 1 (een) maand geldig. Deze Leskaart is eenmalig aan te schaffen.

• 5 Lessenkaart
Deze Leskaart geeft recht op 5 (vijf) Yogalessen bij Yogadreams. Deze Leskaart wordt in 1 (een keer) betaald en activeert op de datum van de eerst gevolgde les, vanaf die datum is de kaart 3 (drie) maanden geldig.

• 10 Lessenkaart
Deze Leskaart geeft recht op 10 (tien) Yogalessen bij Yogadreams. Deze Leskaart wordt in 1 (een keer) betaald en activeert op de datum van de eerst gevolgde les, vanaf die datum is de kaart 3 (drie) maanden geldig.

• 5 Lessenkaart Zwangerschapsyoga
Deze Leskaart geeft recht op 5 (vijf) Zwangerschaps Yogalessen bij Yogadreams. Deze Leskaart wordt in 1 (een keer) betaald en activeert op de datum van de eerst gevolgde les, vanaf die datum is de kaart 3 (drie) maanden geldig.

3.3.3 LOSSE LESSEN
• Losse les
Deze leskaart geeft recht op 1 (een) Yogales bij Yogadreams.

• Losse Zwangerschapsyoga les
Deze leskaart geeft recht op 1 (een) Zwangerschapsyogales bij Yogadreams.

4. BETALING EN PRIJSWIJZIGING
4.1 Alle yogalessen van Yogadreams dienen voorafgaand aan de te volgen Yogales betaald zijn. Betaling kan geschieden per pin in de studio, automatische incasso of via iDeal.
4.2 De automatische incasso ten behoeve van de Abonnementen geschiedt na de 25e van de maand voorafgaand aan de nieuwe maand.
4.3 Yogadreams behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van de betaling het account van het betreffende Lid op te schorten tot de betaling is voldaan.
4.4 Yogadreams behoudt zich het recht prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website, en/of per e-mail. De actuele geldende prijzen staan altijd op de Website vermeld.
4.5 Voorafgaand aan elke Yogales dient de Deelnemer zich te melden bij de receptie van Yogadreams waar de medewerker van Yogadreams de inschrijving en betaling voor de betreffende yogales zal controleren.

5. RESERVEREN VOOR YOGALESSEN
5.1 Voor de lessen van Yogadreams kan vooraf een reservering worden gemaakt via de Website. Een gereserveerde les kan tot 1 (een) uur voor aanvang van de les online kosteloos worden geannuleerd. Annuleringen die korter dan 1 (een) uur voor aanvang van de les worden geannuleerd zullen volledig in rekening worden gebracht. Dit betekent een mindering van 1 (Een) les op de 5 (vijf) Lessenkaarten en de 5x (vijf keer) en 1x (Een keer) per week Abonnementen.
5.2 Voor het online reserveren (‘insignen’) van lessen gelden de volgende regels:
• Lessen kunnen online via het Controlplus reserveringssysteem geboekt worden.
• Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er niet, dan gaan we ervan uit dat je niet meer komt en word je plaats beschikbaar gesteld aan iemand anders.
• Als online registreren (‘insignen’) niet meer mogelijk is, kun je toch naar Yogadreams komen. We kunnen dan geen plek garanderen. Je kunt vooraf altijd telefonisch contact opnemen om te checken of er plek is.
• Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat kosteloos tot 1 uur voor aanvang van de les door in je account op “cancel” te klikken bij de betreffende les.
• Annuleren van de les kan alleen via het Controlplussysteem en niet via telefoon of e-mail.

6. LESROOSTER
6.1 Het actueel geldende lesrooster staat op de Website. Yogadreams behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigingen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de Website en/of in de nieuwsbrief.
6.2 Yogadreams behoudt zich het recht voor om een geplande yogales te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde yogadocent te wijzigen. Er vindt naar aanleiding hiervan in geen geval restitutie van Lidmaatschapsgeld plaats.
6.3 Yogadreams is het gehele jaar geopend, maar behoudt zich het recht om op (feest)dagen de deuren te sluiten. Yogadreams zal deze dagen vooraf aankondigen via de Website en/of de nieuwsbrief.

7. HUISREGELS
Alle Deelnemers dienen de huisregels van Yogadreams in acht te nemen.
• Yogadreams beschikt over een eigen parkeerterrein met eigen opgang, rechts voor de kerk. Er zijn hier een beperkt aantal plekken beschikbaar. Parkeer je auto op een wijze waardoor andere bezoekers geen last hebben of schade ondervinden.
• Voor de voordeur is er plek voor een aantal fietsen, overige fietsen kunnen aan het hek geparkeerd worden. Houdt hierbij rekening met andere bezoekers, auto’s en omwonenden en parkeer op een wijze waardoor zij hier geen last van hebben
• Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden en medebezoekers bij aankomst en vertrek van Yogadreams
• Kom hygienisch naar de Studio. Draag schone kleren, waarin je makkelijk kunt bewegen.
• Schoenen kunnen in de hal gelaten worden. In de Studio’s en de Lounges zijn schoenen niet gewenst.
• Yogadreams stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de Yogales. De yogamat dient na gebruik altijd schoongemaakt en opgeruimd te worden door de Deelnemer die daarvan gebruik gemaakt heeft.
• Deelnemers worden verzocht voor, tijdens en na de yogales niet te praten in de Studio en in de andere ruimten zachtjes te praten.
• De (lichamelijk) integriteit van de Deelnemer dient ten alle tijde gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Yogadreams niet getolereerd.

7.2 Yogadreams behoudt zich het recht voor Deelnemers die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in 7.1, niet naleven de toegang tot Yogadreams te ontzeggen en het Lidmaatschap van de betreffende Deelnemer te beëindigen zonder restitutie van reeds betaald lidmaatschapsgeld.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Het volgen van yogalessen en het achter laten van spullen in de kleedkamers, geschiedt op eigen risico van de Deelnemer. Yogadreams aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van yoga les(sen) en het achter laten van spullen in de kleedkamers, bij Yogadreams
8.2 Yogadreams werkt alleen met gecertificeerde yogadocenten en zorgt altijd voor yoga lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yogales. Door deelname aan een yogales bij Yogadreams aanvaardt de Deelnemer dit risico op een blessure. Yogadreams biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

• Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
• Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les.
• Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
• Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
• Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
• Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
• Informeer bij de docent wanneer je een oefening niet begrijpt.

9. KLACHTENPROCEDURE
9.1 Klachten aangaande de producten van Yogadreams kunnen schriftelijk worden toegezonden aan:

Yogadreams
t.a.v. Myrna van Kemenade
Vinkenstraat 36a
1506 CM Zaandam

of per e-mail aan: info@yogadreams.nl ter attentie van Myrna van Kemenade

9.2 Yogadreams bevestigt de ontvangst, en daarmee de behandeling, van de klacht schriftelijk aan de indiener
9.3 Klachten worden binnen 10 werkdagen na de bevestiging van ontvangst inhoudelijk beantwoord.
9.4 De Deelnemer dient Yogadreams in ieder geval 4 weken de tijd te geven, vanaf het moment van de ontvangstbevestiging, om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTIGING
10.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
10.2 De taalvoering bij Yogadreams is Nederlands
10.3 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, Lidmaatschappen, Leskaarten, dan wel het volgen van yoga les(sen) of Workshops of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Yogadreams zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Zaandam.

AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN

11. TOEPASSELIJKHEID AANVULLENDE VOORWAARDEN
11.1 De Aanvullende Voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Aanvullende Voorwaarden. Door deelname aan een yogales c.q. workshop c.q docentenopleiding c.q. retraite verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en deze Aanvullende Voorwaarden.
11.2 Yogadreams kan deze Aanvullende Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website.  

12. WORKSHOPS
12.1 DEELNAME EN RESERVERING WORKSHOP
12.1.1 Een Deelnemer kan deelnemen aan een Workshop nadat deze zich vooraf bij Yogadreams heeft ingeschreven en het inschrijfgeld c.q. de prijs heeft betaald. Inschrijving geschiedt via de Website.
12.1.2 Een Deelnemer is gegarandeerd van een plek na het ontvangen van een factuur.

12.2  BETALING WORKSHOP
12.2.1 Voor deelname aan een Workshop moet voorafgaand aan de te volgen Workshop betaald worden. Betaling kan geschieden via iDeal via de Website, dan wel op schriftelijk verzoek in de studio per PIN (aan te vragen via info@yogadreams.nl).

12.3  ANNULERING DEELNAME WORKSHOP
12.3.1 Tot 48 uur voor de geplande Workshop kan de Deelnemer kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@yogadreams.nl
12.3.2 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen 48 uur voor de geplande Workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald. 

12.4       ANNULERING WORKSHOP
12.4.1 Yogadreams behoudt zich het recht om zonder opgaaf van reden de geplande Workshop te annuleren.
12.4.2 Indien de Workshop door Yogadreams geannuleerd wordt, ontvangt de Deelnemer het volledige inschrijfgeld terug.

12.5 WORKSHOP ROOSTER
12.5.1 Het geldende, actuele Workshop Rooster staat altijd op de Website. Yogadreams behoudt zich het recht om het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van posters in de studio, dan wel per e-mail, dan wel via de nieuwsbrief.

13. DOCENTENOPLEIDING
13.1 Door een inschrijving voor de Yogadreams docentenopleiding ga je een studieovereenkomst aan voor de duur van de opleiding zoals deze vermeld staan in de opleidingsvoorwaarden op de Website en verklaar je akkoord te gaan met deze Aanvullende Voorwaarden. Je blijft ten alle tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van je betalingsverplichting inzake opleidingsbedrag en overige kosten.
13.1.2 Yogadreams behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren. Eventuele wijzigingen worden vermeld op de Website en na inschrijving vermeld per e-mail. 

13.2 AANMELDING EN INSCHRIJVING DOCENTENOPLEIDING
13.2.1 De Deelnemer kan zich aanmelden voor de Docentenopleiding via de Website. De inschrijving is compleet bij het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier.
13.2.2 De Deelnemer dient bij aanmelding van een 200-urige opleiding een aanbetaling te hebben betaald via de Website, ofwel het volledige module bedrag hebben betaald.
13.2.3 De combinatie van inschrijfformulier en aanbetaling verzekert de Deelnemer van een reservering in de docentenopleiding, dit maakt de Inschrijving.

13.3 BETALINGSVOORWAARDEN DOCENTENOPLEIDING
13.3.1 Na ontvangst van het inschrijfformulier en de aanbetaling ontvangt de Deelnemer een bevestiging van inschrijving.
13.3.2 De Deelnemer behoudt het recht van een wettelijke bedenktijd van 14 dagen vanaf het moment dat Yogadreams de inschrijving aan de Deelnemer heeft bevestigd. Binnen die termijn kan de Deelnemer de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. Binnen deze termijn wordt de aanbetaling gerestitueerd.
13.3.3 De Deelnemer gaat er mee akkoord dat na het verstrijken van de wettelijke bedenktijd in geen geval de plicht zal vervallen om verschuldigde cursusgelden te betalen en dat reeds betaalde gelden niet gerestitueerd worden.
13.3.4 Het resterende bedrag kan in 1 keer worden voldaan of in drie termijnen. De Deelnemer dient zijn/haar voorkeur aan te geven via opleiding@yogadreams.nl waarna de Deelnemer een betaallink en factuur ontvangt om de betaling(en) per iDeal te voldoen.
13.3.5 Indien de Deelnemer zich binnen 1 maand voor het starten van de Docentenopleiding aanmeldt, is de Deelnemer het volledige bedrag in 1 keer verschuldigd voor aanvang van de opleiding inclusief de aanbetaling.
13.3.6 Het volledige resterende bedrag dient uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de Docentenopleiding op rekening van Yogadreams te staan.

13.4 ANNULEREN DEELNAME DOCENTENOPLEIDING
13.4.1 Na het verstrijken van de wettelijke bedenktijd gaat de Deelnemer akkoord met de eventuele bijkomende kosten van annulering. De kosten zijn als volgt gespecificeerd:

-       Kosten bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de Docentenopleiding: €100

-       Kosten bij annulering tot een maand voor aanvang van de Docentenopleiding: €500 (de aanbetaling)

-       Kosten bij annulering vanaf een maand voor aanvang van de Docentenopleiding: 50% van het lesgeld

-       Kosten bij annulering na aanvangsdatum van de Docentenopleiding: 100% van het lesgeld 

13.4.2 Indien de Deelnemer zich binnen 14 dagen voor aanvang van de Docentenopleiding aanmeldt, blijft de wettelijke bedenktijd van kracht. Eventuele betalingen binnen die periode worden bij annulering binnen de wettelijke bedenktijd gerestitueerd.

13.5 AANSPRAKELIJKHEID
13.5.1 De Deelnemer wordt geacht lichamelijk in goede conditie te zijn
13.5.2 Bij het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de Deelnemer in goede gezondheid te verkeren, dan wel eventuele gezondheidsklachten kenbaar hebben gemaakt aan Yogadreams (via opleiding@yogadreams.nl)
13.5.3 Deelname aan de Docentenopleiding is ten alle tijden op eigen risico. Yogadreams en haar docenten zijn niet verantwoordelijk voor enigerlei schade of lichamelijk letsel opgelopen voor, tijdens of na de docentenopleiding.
13.5.4 De Deelnemer aanvaardt bij inschrijving dat de volledige verantwoordelijkheid voor enige schade die voort zou kunnen vloeien uit het gebruik van de ruimte waarin de lessen gegeven worden. Yogadreams is niet verantwoordelijk voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen voor, tijdens of na de docentenopleiding.

14. RETRAITES
14.1.1 Het aanbod van Yogadreams is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Herroeping vanwege fouten in de berekening van de deelneemsom of van andere fouten is toegestaan.
14.1.2 Door aanvaarding van de deelnemer van het aanbod, inclusief de daarbij behorende voorwaarden van Yogadreams komt een overeenkomst tot stand waarop de vermelde voorwaarden van toepassing zijn. De deelnemer ontvangt na de totstandkoming van de overeenkomst een elektronische bevestiging van de gesloten overeenkomst (boeking).
14.1.3 Yogadreams is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een boeking te weigeren of een deelnemers tijdens een retreat van deelname uit te sluiten wegens bijvoorbeeld wangedrag of andere negatieve gedragingen die het genot van andere deelnemers of begeleiders benadelen.
14.1.4 Voor zover Yogadreams namens de deelnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht verplichtingen tegenover derden, in het bijzonder dienstverleners, is aangegaan, is de deelnemer daaraan gebonden.
14.1.5 Aan bedragen of andere informatie op de website, foldermateriaal, de (opdracht)bevestiging en andere uitingen van Yogadreams kunnen geen rechten worden ontleend door de deelnemer. De deelenmer dient zelf de verstrekte informatie op de (opdracht)bevestiging te controleren.
14.1.6 Kennelijke fouten of vergissingen in het retraite aanbod binden Yogadreams niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die, vanuit het perspectief van de gemiddelde deelnemer op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
14.1.7 De deelnemer dient bij het boeken c.q. sluiten van de overeenkomst met Yogadreams en de dienstverlener(s), alle voor de boeking relevante gegevens van de deelnemer en eventuele mededeelnemers te verstrekken. Bij onvolledige of onjuiste informatieverstrekking door de deelnemer is Yogadreams niet aansprakelijk voor de gevolgen en schade daarvan. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.
14.1.7.1 Als het over persoonlijke gegevens gaat, werkt Yogadreams conform de algemeen geldende norm in Nederland en vereist daarom de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van de activiteiten van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap doch ook andere hoedanigheden die voor de uitvoering van de activiteiten voor de deelnemer zelf of voor de groep van belang zijn.
14.1.8 Deelnemers aan een retraite van Yogadreams dienen te beschikken over een goede gezondheid, fysiek en mentaal, en conditie. Indien u als reiziger twijfelt of een activiteit voor u geschikt is, verzoeken wij u ons een e-mail te sturen. Indien u zich hier niet aan houdt, kan worden overgegaan tot uitsluiting van deelname en vindt geen restitutie van de reissom plaats
14.1.9 De prijzen van gereserveerde/geboekte diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk aan de deelnemer worden doorgegeven en doorberekend.

14.2 BETALINGEN RETRAITES
14.2.1 De verschuldigde bedragen dienen  binnen de aangegeven termijn (tenzij anders aangegeven) aan Yogadreams te zijn voldaan.
14.2.2 De aanbetaling van 20% van de deelnamesom dient via de Yogadreams website te worden voldaan
14.2.3 De restant betaling dient uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de retreat bij Yogadreams binnen te zijn.
14.2.3.1 De deelnemer ontvangt bij de bevestiging doorgang van de reis een betaallink om het restant bedrag via iDeal te betalen.
14.2.4 Indien de betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de deelnemer in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd. Yogadreams heeft alsdan het recht de kosten als bedoeld in artikel 18.3 in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).
14.2.5 Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de deelnemer.

14.3 ANNULERING DOOR DEELNEMER
14.4.1 Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte overeenkomsten kunnen alleen op verzoek van de deelnemer plaatsvinden. Annulering van de overeenkomst door de deelnemer dient per e-mail (info@yogadreams.nl) te worden bevestigd. Door de complexere organisatie die dit vergt, is bij annulering van de overeenkomst de deelnemer een bijdrage verschuldigd. Wanneer de deelnemer besluit zijn retraite te annuleren gelden de volgende voorwaarden:

-       Bij annulering van de inschrijving tot 1 maand voor aanvang van het arrangement is de reiziger het bedrag van de aanbetaling verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats van de aanbetaling. De inschrijving is wel overdraagbaar op een ander onder voorwaarde dat een volledig ingevuld inschrijfformulier wordt ingezonden met vermelding van de overdracht.

-       Van 6 weken tot 2 weken voor aanvang van het arrangement is de inschrijver 50% van de arrangementssom verschuldigd.

-       Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van het arrangement is de inschrijver 100% van de arrangementssom verschuldigd 

14.3.2 Yogadreams is niet aansprakelijk voor reiskosten geboekt bij derden. 
14.3.3 Yogadreams adviseert de inschrijver een eigen annuleringsverzekering af te sluiten.

14.4 ANNULERING DOOR YOGADREAMS
14.4.1 De arrangementen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende deelname. Doorgang van de reis wordt in de bevestigd bij het behalen van het minimum aantal deelnemers. In geval van annulering door Yogadreams zal dit uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het arrangement worden gecommuniceerd per email aan de reizigers. Yogadreams behoudt zich het recht om zonder opgaaf van reden de retraite te annuleren.
14.4.2 In geval van annulering door Yogadreams zal het betaalde bedrag binnen drie werkdagen na de communicatie hiervan worden terugbetaald aan de inschrijvers.

​14.5 VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID RETRAITES
14.5.1 Yogadreams en de samenwerkende organisaties zijn aansprakelijk voor de goede uitvoering van het op de website omschreven arrangement
14.5.2 Elke deelnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen tijdens de workshops, de activiteiten en het verblijf gedurende de retreat van Yogadreams.
14.5.3 Yogadreams en samenwerkende organisaties sluiten iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, ongevallen of diefstal van eigendommen tijdens of volgend op de retraite
14.5.4 Yogadreams en samenwerkende organisaties zijn niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen ontstaan tijdens of na deelname aan de workshops en activiteiten tijdens de retraite. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële, lichamelijke of geestelijk schade.
14.5.5 Indien van toepassing gelden aanvullende algemene voorwaarden van de accommodatie op de aanvullende algemene voorwaarden van Yogadream
14.5.6 Yogadreams adviseert de inschrijver dringend een eigen reisverzekering af te sluiten.
14.5.7 De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het bij zich dragen van de juiste identificatie- en mogelijke reisdocumenten.

14.6 HUISHOUDELIJK REGLEMENT RETRAITES
14.6.1 Gedurende de retreat kan een huishoudelijk reglement van toepassing zijn waar de deelnemer zich aan dient te houden. Dit huishoudelijk reglement zal niet afwijken van de normale en gebruikelijke omgang- en fatsoensnormen bij Yogadreams.
 
14.7 KLACHTENPRODCEDURE RETRAITES
14.7.1 De retraite begeleiding  is er om de retraite zo aangenaam mogelijk te maken. Indien de deelnemer een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dient de deelnemer dit onmiddellijk te melden aan de begeleiding zodat een passende oplossing gezocht kan worden.
14.7.2 Indien de deelnemer de geboden oplossing voor de klacht onvoldoende vindt, dient de deelnemer dit onmiddellijk kenbaar te maken een de begeleiding en dit binnen een week na de geboden oplossing schriftelijk te melden aan Yogadreams. Indien de klacht terplekke niet wordt gemeld en niet tijdig schriftelijk wordt ingediend, wordt de klacht niet in behandeling genomen en bestaat er geen recht op een eventuele schadevergoeding. 

Privacy Verklaring

Yogadreams verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacyverklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Yogadreams en aanverwante platformen. 

Yogadreams behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Yogadreams hanteert een duidelijk protocol wie binnen de organisatie toegang heeft tot welke persoonsgegevens en met welke doeleinden. Yogadreams verstrekt de persoonsgegevens van klanten nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant aan derden. Yogadreams neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je toch het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@yogadreams.nl

A.          DOELEINDEN
Yogadreams verzamelt persoonsgegevens van Klanten voor de volgende doeleinden:

·      Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van het koppelen van persoonsgebonden abonnementen waarmee gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten van Yogadreams in het online reserveringssysteem.

·      Het verzamelen van persoonsgebonden ten behoeve van het opstellen van facturen.

·      Het onthouden van persoonsgebonden betalingsgegevens ten behoeve van het uitvoeren van de maandelijkse incasso ten aanzien van de overeenkomst tussen Yogadreams en het lid.

·      Bij het afnemen van een product van Yogadreams behoudt de Klant de keuze om zich wel/niet aan te melden voor de maandelijkse nieuwsbrief.

·      Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van informatievoorziening van de Klant, onder meer bij het annuleren van lessen en workshops, per e-mail of telefoon, en het op de hoogte stellen van de Klant bij gewijzigde Algemene Voorwaarden.

·      Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van informatievoorziening in het belang van Yogadreams, bijvoorbeeld bij administratieve vragen, betalingsachterstanden en dergelijken.

·      Het verzamelen van adresgegevens en leeftijd ten behoeve van het inzicht krijgen in de ledenpopulatie van Yogadreams. Individuele gegevens zijn niet bestemd voor direct marketing. De globale analyse van de ledenpopulatie wordt gebruikt ten behoeve van online/offline marketingcampagnes. 

Yogadreams verzamelt bij aanschaf van een product van Yogadreams op zijn minst voor- en achternaam van de Deelnemer, alsmede e-mailadres en/of telefoonnummer, om de Klant in staat te stellen lessen te reserveren (‘insignen’) en annuleren. Indien door de Klant wordt afgezien van het verstrekken van deze persoonsgegevens, is het voor de Klant niet mogelijk om volledig gebruik te maken van het online reserveringssysteem, waarmee toegang tot de Activiteiten van Yogadreams niet verzekerd kan worden.

 B. BEWAREN/WIJZIGEN/VERWIJDEREN PERSOONSGEGEVENS

Indien de Klant geen prijs stelt op het ontvangen van de nieuwsbrief van Yogadreams, kan de Deelnemer zichzelf schriftelijk uitschrijven via een link onderaan de verstuurde nieuwsbrief, danwel een mail sturen aan info@yogadreams.nl met het verzoek uitgeschreven te worden. Bij uitschrijving worden persoonsgegevens gedeactiveerd en niet automatisch verwijderd.

De Klant heeft daarnaast recht op inzage, rectificatie en wissen van persoonsgegevens. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk te worden gecommuniceerd aan leden@yogadreams.nl.

Indien gevraagd wordt om het wissen van persoonsgegevens dient de Deelnemer te specificeren welke persoonsgegevens op welke plaatsen uit artikel C. verwijderd dienen te worden.

Wijzigingen van persoonsgegevens worden binnen een termijn van 4 weken afgehandeld.

C. LOCATIES VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Yogadreams maakt gebruikt van verschillende online administratiesystemen om persoonsgegevens te bewaren, alsmede onderhoudt Yogadreams een fysieke papieren archief met persoonsgegevens. Door gebruik te maken van de diensten van Yogadreams stemt de Deelnemer in met het verwerken van Persoonsgegevens op de hier na te noemen plekken. Yogadreams kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking van de omgang van die partijen met persoonsgegevens. Lees daarvoor de veiligheids- en privacyvoorwaarden van de betreffende partij. 

Controlplus
Ten behoeve van de ledenadministratie maakt Yogadreams gebruik van het ledenadministratiesysteem Controlplus. Leden kunnen met hun persoonlijke logingegevens producten aanschaffen en diensten reserveren. Controlplus maakt hiervoor gebruik van Cookies. Informatie over de privacy, cookie en veiligheidsverklaringen van Controlplus is hier beschikbaar. Yogadreams heeft een verwerkersovereenkomst met Controlplus.

Constant Contact
Ten behoeve van het versturen van nieuwsbrieven maakt Yogadreams gebruik van Constant Contact. De veiligheidsverklaring van Constant Contact is hier beschikbaar.De privacyverklaring van Constant Contact is hier beschikbaar. Ontvangers van de nieuwsbrief kunnen zich op elk gewenst moment eenvoudig uitschrijven door op de daarvoor bestemde link onderaan de ontvangen nieuwsbrief te klikken.

Mailchimp
Ten behoeve van het versturen van informatievoorziening aan Deelnemers maakt Yogadreams gebruik van Mailchimp.De privacyverklaring van Mailchimp is hier beschikbaar. Ontvangers van mails via Mailchimp kunnen zich op elk moment eenvoudig uitschrijven door op de daarvoor bestemde link onderaan de ontvangen mail te klikken. Yogadreams heeft een verwerkersoveerkomst met Mailchimp 

Mollie
Ten behoeve van de financiele administratie maakt Yogadreams gebruik van de diensten van Mollie B.V. Informatie over de veiligheid van Mollie is hier beschikbaar.

XPS Logic
Ten behoeve van de crediteuren/debiteuren administratie maakt Yogadreams gebruik van XPS Logic. Yogadreams heeft een verwerkersovereenkomst. 

Dropbox
Ten behoeve van onze administratie maakt Yogadreams gebruik van Dropbox. Yogadreams heeft een verwerkersoveernkomst met Dropbox. De beveiligings- en privacyvoorwaarden van Dropbox zijn hier beschikbaar.

Facebook/Instagram
Ten behoeve van marketingdoeleinden maakt Yogadreams gebruik van Facebook en Instagram. Hierop is de Facebook Workplace Premium Privacy Policy van toepassing, alsmede het Instagram Gegevensbeleid.

 D. BEWAARTERMIJN

Persoonsgegevens ten behoeve van de crediteuren/debiteuren administratie worden maximaal 7 jaar bewaard in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht. Persoonsgegevens in Controlplus worden alleen verwijderd op schriftelijk verzoek van de klant. Papieren inschrijfformulieren (NAW) worden na 3 jaar vernietigd.

E. COOKIES

Yogadreams.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij jouw eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in the stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

F. KLACHTEN

De Klant behoudt ten alle tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

G. WIJZIGINGEN

Yogadreams behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor wijzigingen.

 Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Yogadreams Zaandam

Over Yogadreams Zaandam


Ons logo
Het logo van Yogadreams, het gingko blad, staat symbool voor: hoop, liefde, toverkracht, tijdloosheid en een lang leven. Boven het blad is een kleine cirkel zichtbaar, deze cirkel staat symbool voor het zaadje. Eigenaresse Myrna van Kemenade: “en zo zie ik het ook bij alle mensen die bij ons binnenwandelen. Bij iedereen is de volle potentie aanwezig, de yoga zorgt ervoor dat jij mag uitgroeien tot de beste versie van jezelf, net zoals het zaadje van de ginkgo mag uitbloeien tot een prachtig blad”

Uniek pand
Bij Yogadreams kun je heerlijk ontspannen tijdens een les of met een kopje thee in de lounge. Yogadreams bevindt zich in een mooi karakteristiek pand, het voormalig Luthers Wees- en Armenhuis in Zaandam, met vier fantastische lichte ruime studio's. 

Onze missie
De missie van Yogadreams is het bevorderen van bewustwording gebaseerd op de yogafilosofie en beoefening. In de vorm van het geven van lessen, workshops en opleidingen stimuleert het team van Yogadreams mensen bij het verkrijgen van inzichten, verdieping en bewustwording; ingrediënten die kunnen bijdragen aan een groter geluk in jouw leven. 

Volg je hart, volg je dromen

‘Yoga betekent voor mij bewustwording, dat je je bewust bent van je ademhaling en hoe je lichaam reageert op je denken en interacties met andere mensen. Yoga gaat vooral ook over het volgen van je hart, je intuïtie, dát doen wat echt van binnenuit komt. Volg je hart volg je dromen!’  

Myrna van Kemenade, oprichtster Yogadreams -