Media

header

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. BEGRIPPEN
1.1. Yogadreams: Yogadreams is gevestigd aan de Vinkenstraat 36a 1506 CM te Zaandam en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 34370934
1.2. Algemene Voorwaarden: deze door Yogadreams gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd en te downloaden op de website van Yogadreams: www.yogadreams.nl
1.3 Aanvullende algemene voorwaarden: de aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door Yogadreams georganiseerde retreats, workshops en trainingen.
1.4 Abonnement: een door Yogadreams uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Lid maandelijks te betalen c.q. betaald, lidmaatschap c.q. contract voor het volgen van yoga lessen bij Yogadreams, voldaan per automatische incasso of per pin aan de balie.
1.5 Aerial yoga: Yogavorm met doeken met bijbehorend gelijknamig abonnement en losse leskaart.
1.6 Deelnemer: degene die een yoga workshop volgt c.q. wenst te volgen bij Yogadreams.
1.7 Inschrijfgeld: Administratiekosten ten behoeve van Lidmaatschap te betalen bij afsluiten Lidmaatschap door de Deelnemer.
1.8 Introprogramma: een door Deelnemer betaald c.q. te betalen prijsoptie waarmee een twee uur durende workshop en maand onbeperkt lessen gevolgd kan worden bij Yogadreams.
1.9 Leskaart: Een bepaald aantal vooraf betaalde lessen voor het volgen van yogalessen bij Yogadreams door de Deelnemer.
1.10 Lid: Deelnemer met een Yogadreams Lidmaatschap
1.11 Teacher Training: yogadocentenopleiding van Yogadreams
1.12 Student: Deelnemer met een geldige studentenkaart en daarmee in aanmerking voor korting komt op een Lidmaatschap
1.13 Tiener: Deelnemer onder de 18 jaar die daarmee in aanmerking komt voor korting op een Lidmaatschap.
1.14 5x per maand: Abonnement waarmee het Lid 5 yogalessen per kalendermaand kan volgen
1.15 Website: website van Yogadreams www.yogadreams.nl
1.16 Workshop: een door Yogadreams georganiseerde workshop, anders dan een yogales
1.17 Zwangerschapsyoga: Yogales met bijbehorend gelijknamige abonnement en leskaarten.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle lidmaatschappen en, voorzover van toepassing, op de jaarkaarten en leskaarten, en zwangerschapsyoga van en bij Yogadreams. Door deelname aan een yogales c.q. workshop c.q teacher training verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Yogadreams kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website. Yogadreams zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per nieuwsbrief aankondigen.

3. LIDMAATSCHAP, LESKAART, INTRO PROGRAMMA en LOSSE LESSEN

3.1 Deelnemers kunnen lessen volgen met een geldig Lidmaatschap, op een leskaart, losse lessen of gebruik maken van het introprogramma.

3.2 Een Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Yogadreams het verschuldigde bedrag heeft ontvangen

3.3 Yogadreams geeft de volgende Lidmaatschappen, Leskaarten en Losse lessen uit, ter keuze van de Deelnemer

3.3.1 LIDMAATSCHAPPEN

3.3.1.1 Inschrijfgeld
Bij het afsluiten van een Lidmaatschap betaalt het Lid €15 inschrijfgeld aan administratiekosten per abonnement. Inschrijfgeld is niet van toepassing op Deelnemers die een Introductieprogramma hebben gevolgd, Studenten, Tieners en op Zwangerschapsabonnementen.

3.3.1.2 Afsluiten en betalen Lidmaatschap
Een Lidmaatschap kan op elk gewenst moment in de maand gestart worden en geschied middels het invullen van een inschrijfformulier. Het abonnementsgeld voor de lopende kalendermaand wordt berekend door middel van een staffel, de staffel staat op het inschrijfformulier. De betaling van de lopende maand geschied per pin aan de balie. Het inschrijfformulier bevat een machtiging voor automatische incasso welke de eerst volgende kalendermaand van kracht gaat. Het
Abonnement loopt voor minimaal drie (3) maanden, daarna kan het Abonnement maandelijks opgezegd worden. Zie 3.3.1.4

3.3.1.3 Abonnementen
• Onbeperkt
Het onbeperkt abonnement geeft recht op een ongelimiteerd aantal Yogalessen (inclusief Zwangerschapsyoga en Aerial Yogalessen) per kalendermaand, gedurende de looptijd van het Lidmaatschap. Betaling geschiedt een (1) x per maand per automatische incasso. Het abonnement wordt maandelijks stilzwijgend verlengd op de eerste dag van de maand.

• 5x per maand
Het 5x (vijf keer) per maand Lidmaatschap geeft recht op vijf (5) yogalessen (inclusief Zwangerschapsyoga en Aerial Yogalessen) per kalendermaand gedurende de looptijd van het Lidmaatschap. Betaling geschiedt een (1) x per maand per automatische incasso. Het abonnement wordt maandelijks stilzwijgend verlengd op de eerste dag van de maand. Niet gebruikte lessen komen te vervallen bij het verlopen van de maand.

• Aerial Yoga 1x per week
Het Aerial Yoga 1x (een keer) per week Lidmaatschap geeft recht op een (1) Aerial yogales per week, gedurende de looptijd van het Lidmaatschap. Betaling geschiedt een (1) x per maand per automatische incasso. Het abonnement wordt maandelijks stilzwijgend verlengd op de eerste dag van de maand. Niet gebruikte lessen komen te vervallen bij het verlopen van de maand.

• Zwangerschapsyoga 1x per week
Het Aerial Yoga 1x (een keer) per week Lidmaatschap geeft recht op een (1) Zwangerschapsyogales per week, gedurende de looptijd van het Lidmaatschap. Betaling geschiedt een (1) x per maand per automatische incasso. Het abonnement wordt maandelijks stilzwijgend verlengd op de eerste dag van de maand. Niet gebruikte lessen komen te vervallen bij het verlopen van de maand.

3.3.1.4 Beëindiging lidmaatschap
Beëindigen van het Lidmaatschap dient te geschieden voor de 15e (vijftiende) van de lopende maand per e-mail aan leden@yogadreams.nl om van effect te gaan op de eerste (1e) van de eerstvolgende kalendermaand. Zegt het Lid tussen de 15e (vijftiende) en de 30e/31e (dertigste/ eenendertigste) van de huidige maand op, dan kan het Lid de eerstvolgende kalendermaand nog lessen volgen en gaat de opzegging de kalendermaand er na van kracht. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

3.3.1.5 Wijzigingen Lidmaatschap
Overige Wijzigingen van het Lidmaatschap, onder meer het wijzigen van het rekeningnummer of de abonnementsvorm, dienen te geschieden voor de 15e (vijftiende) van de lopende maand per email aan leden@yogadreams.nl om van effect te gaan op de eerste (1e) van de eerstvolgende kalendermaand. Wijzigingen vermeldt tussen de 15e (vijftiende) en de 30e/31e (dertigste/ eenendertigste) van de huidige maand op, dan blijven de huidige gegevens de eerstvolgende kalendermaand van kracht en gaat de wijziging de kalendermaand er na van kracht. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

3.3.1.6 Vakantiestop
Abonnementen kunnen per kalenderjaar 1 (een) kalendermaand op pauze gezet worden. De vakantiestop dient voor de 1 voor de 15e (vijftiende) van de lopende maand per e-mail aan leden@yogadreams.nl om van kracht te gaan in de eerstvolgende kalendermaand. Een vakantiestop loopt van de 1e (eerste) van de maand tot en met de laatste dag van de maand. Bij een vakantiestop betaalt het Lid de betreffende maand geen abonnementsgeld. Wil een Lid tijdens de vakantiestop toch een yogales komen volgen dan betaalt het Lid €10 in plaats van de reguliere €15 voor een Losse Les.

3.3.1.7 Ziekte / Overmacht
Bij langdurige ziekte, bijzondere persoonlijke omstandigheden, of een blessure kan door het Lid het Lidmaatschap vroegtijdig worden beëindigd, waarmee wordt bedoeld voor de derde maand. Een verzoek om vroegtijdige beëindiging moet tijdig schriftelijk worden ingediend bij Yogadreams. Yogadreams behoudt zich het recht voor te verzoeken om een doktersverklaring. Het verzoek kan ingediend worden per e-mail aan: leden@yogadreams.nl

3.3.2 LESKAARTEN
• Onbeperkt jaarkaart (10% korting)
De Onbeperkt jaarkaart geeft recht op een jaar lang onbeperkt Yogalessen volgen bij Yogadreams en wordt in 1 (een keer) voldaan per pin en activeert op de datum van de eerst gevolgde les, vanaf die datum is de kaart 1 (een) jaar geldig.

• 60x jaarkaart (10% korting)
De 60x (zestig keer) jaarkaart geeft recht op 60 (zestig) Yogalessen bij Yogadreams binnen een jaar. Deze Leskaart wordt in 1 (een keer) betaald en activeert op de datum van de eerst gevolgde les, vanaf die datum is de kaart 1 (een) jaar geldig.

• Intro in Yoga
De Intro in Yoga geeft recht op 1 (een) introductieworkshop a 2 uur plus een maand onbeperkt Yogalessen volgen bij Yogadreams. Deze Leskaart wordt in 1 (een keer) betaald en activeert op de datum van de eerst gevolgde les, vanaf die datum is de kaart 1 (een) maand geldig.

• 3 Proeflessen
Deze Leskaart geeft recht op 3 (drie) Yogalessen bij Yogadreams. Deze Leskaart wordt in 1 (een keer) betaald en activeert op de datum van de eerst gevolgde les, vanaf die datum is de kaart 1 (een) maand geldig. Deze Leskaart is eenmalig aan te schaffen.

• 5 Lessenkaart
Deze Leskaart geeft recht op 5 (vijf) Yogalessen bij Yogadreams. Deze Leskaart wordt in 1 (een keer) betaald en activeert op de datum van de eerst gevolgde les, vanaf die datum is de kaart 3 (drie) maanden geldig.

• 5 Lessenkaart Aerial yoga
Deze Leskaart geeft recht op 5 (vijf) Aerial Yogalessen bij Yogadreams. Deze Leskaart wordt in 1 (een keer) betaald en activeert op de datum van de eerst gevolgde les, vanaf die datum is de kaart 3 (drie) maanden geldig.

• 5 Lessenkaart Zwangerschapsyoga
Deze Leskaart geeft recht op 5 (vijf) Zwangerschaps Yogalessen bij Yogadreams. Deze Leskaart wordt in 1 (een keer) betaald en activeert op de datum van de eerst gevolgde les, vanaf die datum is de kaart 3 (drie) maanden geldig.

3.3.3 LOSSE LESSEN
• Losse les
Deze leskaart geeft recht op 1 (een) Yogales bij Yogadreams.

• Losse Aerial les
Deze leskaart geeft recht op 1 (een) Aerial yogales bij Yogadreams.

• Losse Zwangerschapsyoga les
Deze leskaart geeft recht op 1 (een) Zwangerschapsyogales bij Yogadreams.
• Proefles Zwangerschapsyoga les
Deze leskaart geeft recht op 1 (een) gratis Zwangerschapsyogales bij Yogadreams, Deze Leskaart is eenmalig.

4. BETALING EN PRIJSWIJZIGING

4.1 Alle Yoga lessen van Yogadreams dienen voorafgaand aan de te volgen Yogales betaald zijn. Betaling kan geschieden per pin in de studio, automatische incasso of via iDeal.

4.2 De automatische incasso ten behoeve van de Abonnementen geschiedt na de 25e van de maand voorafgaand aan de nieuwe maand.

4.3 Yogadreams behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van de betaling het account van het betreffende Lid op te schorten tot de betaling is voldaan.

4.4 Yogadreams behoudt zich het recht prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website, en/of per e-mail. De actuele geldende prijzen staan altijd op de Webste vermeld.

4.5 Voorafgaand aan elke Yogales dient de Deelnemer zich te melden bij de receptie van Yogadreams waar de medewerker van Yogadreams de inschrijving en betaling voor de betreffende yogales zal controleren.

5. RESERVEREN VOOR YOGALESSEN

5.1 Voor de lessen van Yogadreams kan vooraf een reservering worden gemaakt via de Website. Een gereserveerde les kan tot 1 (een) uur voor aanvang van de les online kosteloos worden geannuleerd. Annuleringen die korter dan 1 (een) uur voor aanvang van de les worden geannuleerd zullen volledig in rekening worden gebracht. Dit betekent een mindering van 1 (Een) les op de 5 (vijf) Lessenkaarten en de 5x (vijf keer) en 1x (Een keer) per week Abonnementen.

5.2 Voor het online reserveren (‘insignen’) van lessen gelden de volgende regels:

• Lessen kunnen online via het MindBody reserveringssysteem geboekt worden.
• Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er niet, dan gaan we er van uit dat je niet meer komt en word je plaats beschikbaar gesteld aan iemand anders.
• Als online registreren (‘insignen’) niet meer mogelijk is, kun je toch naar Yogadreams komen. We kunnen dan geen plek garanderen. Je kunt vooraf altijd telefonisch contact opnemen om te checken of er plek is.
• Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat kosteloos tot 1 uur voor aanvang van de les door in je account op “cancel” te klikken bij de betreffende les.
• Annuleren van de les kan alleen via het Mindbody systeem en niet via telefoon of e-mail.

6. LESROOSTER

6.1 Het actueel geldende lesrooster staat op de Website. Yogadreams behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigingen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de Website en/of in de nieuwsbrief.

6.2 Yogadreams behoudt zich het recht voor om een geplande yogales te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde yogadocent te wijzigen. Er vindt naar aanleiding hiervan in geen geval restitutie van Lidmaatschapsgeld plaats.

6.3 Yogadreams is het gehele jaar geopend, maar behoudt zich het recht om op (feest)dagen de deuren te sluiten. Yogadreams zal deze dagen vooraf aankondigen via de Website en/of de nieuwsbrief.

7. HUISREGELS

Alle Deelnemers dienen de huisregels van Yogadreams in acht te nemen.
• Yogadreams beschikt over een eigen parkeerterrein met eigen opgang, rechts voor de kerk. Er zijn hier een beperkt aantal plekken beschikbaar. Parkeer je auto op een wijze waardoor andere bezoekers geen last hebben of schade ondervinden.
• Voor de voordeur is er plek voor een aantal fietsen, overige fietsen kunnen aan het hek geparkeerd worden. Houdt hierbij rekening met andere bezoekers, auto’s en omwonenden en parkeer op een wijze waardoor zij hier geen last van hebben
• Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden en medebezoekers bij aankomst en vertrek van Yogadreams
• Kom hygienisch naar de Studio. Draag schone kleren, waarin je makkelijk kunt bewegen.
• Schoenen kunnen in de hal gelaten worden. In de Studio’s en de Lounges zijn schoenen niet gewenst.
• Yogadreams stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de Yogales. De yogamat dient na gebruik altijd schoongemaakt en opgeruimd te worden door de Deelnemer die daarvan gebruik gemaakt heeft.
• Deelnemers worden verzocht voor, tijdens en na de yogales niet te praten in de Studio en in de andere ruimten zachtjes te praten.
• De (lichamelijk) integriteit van de Deelnemer dient ten alle tijde gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Yogadreams niet getolereerd.

7.2 Yogadreams behoudt zich het recht voor Deelnemers die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in 7.1, niet naleven de toegang tot Yogadreams te ontzeggen en het Lidmaatschap van de betreffende Deelnemer te beëindigen zonder restitutie van reeds betaald lidmaatschapsgeld.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Het volgen van yogalessen en het achter laten van spullen in de kleedkamers, geschiedt op eigen risico van de Deelnemer. Yogadreams aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van yoga les(sen) en het achter laten van spullen in de kleedkamers, bij Yogadreams

8.2 Yogadreams werkt alleen met gecertificeerde yogadocenten en zorgt altijd voor yoga lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yogales. Door deelname aan een yogales bij Yogadreams aanvaardt de Deelnemer dit risico op een blessure. Yogadreams biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

• Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
• Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les.
• Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
• Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
• Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
• Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
• Informeer bij de docent wanneer je een oefening niet begrijpt.

9. PERSOONSGEGEVENS

9.1 Yogadreams verzamelt persoonsgegevens van de Deelnemers voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie en informatiedoeleinden. Yogadreams gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neemt daarbij het bepaalde in de Wet bescherming Persoonsgegevens in acht.

9.2 Yogadreams gebruikt de in artikel 9.1 genoemde persoonsgegevens onder meer om de Deelnemers op de hoogte te brengen van ondermeer activiteiten van Yogadreams, eventuele wijzigingen in het lesrooster, en eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden. Indien de Deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Yogadreams, kan dat worden medegedeeld via e-mail aan: info@yogadreams.nl.

9.2.1 Indien door de Deelnemer wordt afgezien van het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens, waaronder het e-mailadres van de Deelnemer, is het voor de Deelnemer niet mogelijk om van alle online diensten en producten van Yogadreams gebruik te maken.

9.3 Yogadreams verstrekt de persoonsgegevens van de Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Deelnemer aan derden.

10. KLACHTENPROCEDURE

10.1 Klachten aangaande de producten van Yogadreams kunnen schriftelijk worden toegezonden aan:

Yogadreams
t.a.v. Myrna van Kemenade
Vinkenstraat 36a
1506 CM Zaandam

of per e-mail aan: info@yogadreams.nl ter attentie van Myrna van Kemenade

10.2 Yogadreams bevestigt de ontvangst, en daarmee de behandeling, van de klacht schriftelijk aan de indiener

10.3 Klachten worden binnen 10 werkdagen na de bevestiging van ontvangst inhoudelijk beantwoord.

10.4 De Deelnemer dient Yogadreams in ieder geval 4 weken de tijd te geven, vanaf het moment van de ontvangstbevestiging, om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTIGING

11.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 De taalvoering bij Yogadreams is Nederlands

11.3 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, Lidmaatschappen, Leskaarten, dan wel het volgen van yoga les(sen) of Workshops of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Yogadreams zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Zaandam.

AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN

11. TOEPASSELIJKHEID AANVULLENDE VOORWAARDEN

12. DEELNAME EN RESERVERING WORKSHOP

13. BETALING WORKSHOP

14. ANNULERING DEELNAME WORKSHOP

16. WORKSHOP ROOSTER

17. TEACHER TRAINING
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Yogadreams Zaandam

Over Yogadreams Zaandam

Ons Logo
Het logo van Yogadreams, het Gingko blad, staat symbool voor: hoop, liefde, toverkracht, tijdloosheid en een lang leven. Boven het blad is een kleine cirkel zichtbaar, deze cirkel staat symbool voor het zaadje. Myrna van Kemenade, “en zo zie ik het ook bij alle mensen die bij ons binnenwandelen. Bij iedereen is de volle potentie aanwezig, de yoga zorgt ervoor dat jij mag uitgroeien tot de beste versie van jezelf, net zoals het zaadje van de Ginkgo mag uitbloeien tot een prachtig blad”

Uniek pand
Bij Yogadreams kan je heerlijk ontspannen tijdens een les of een kopje thee in de lounge. Yogadreams bevindt zich in een heel mooi  karakteristiek pand, een voormalig weeshuis. We hebben 4 fantastische lichte ruime studio's. 

Onze Missie
De missie van Yogadreams is het bevorderen van bewustwording gebaseerd op de Yogafilosofie en beoefening. In de vorm van het geven van lessen, workshops en opleidingen stimuleert het team van Yogadreams mensen bij het verkrijgen van inzichten, verdieping en bewustwording; ingrediënten die kunnen bijdragen aan een groter geluk in jouw leven. 

Volg je hart Volg je dromen

Het team van Yogadreams. 

  ‘Yoga betekent voor mij bewustwording, dat je je bewust bent van je ademhaling en hoe je lichaam reageert op je denken en interacties met andere mensen. Yoga gaat vooral ook over het volgen van je hart, je intuïtie, dát doen wat echt van binnenuit komt. Volg je hart volg je droom!’  - Myrna van Kemenade, oprichtster Yogadreams –